Terumo TW Hypodermic Needle - thin wall - box of 100 - 3 sizes