Phyto CHX+KET (formerly PhytoVet CK) Antiseptic Spray - 8 oz.