Phyto CHX+KET (formerly PhytoVet CK) Antiseptic Shampoo - 16 oz.